บุคลากร

   

นายฉัทฐกร ธัญเกียรติ

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง)

   
   

นางสาวนาตยา มีสุข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

   
   

นางสาวศิริพร จันทร์บาง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด

   
 

นางปณยา กาญจนพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รองหัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด

 

นางสาวนันทยา วงษ์จักษุ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางปณิชา หนูทิพย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวจิราภรณ์ เลี้ยงอำนวย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอารีรัตน์ ผลเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวราภรณ์ เนียมเพชร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 
 

นางสาววิไลวรรณ เมธีพิทักษ์ศิริกุล

พยาบาลวิชาชีพ

 

นางละมัย พงษ์อมร

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวจาริญา ใหม่เอี่ยม

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวปุชยา อ้วนล้ำ

ผู้ช่วยพยาบาล

   

นางวาสนา จุมพล

พนักงานบริการ