งานการพยาบาลผู้คลอด

 

       ผลลัพธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน

          1. ร้อยละผลHct.ครั้งที่ 2 เป้าหมาย ≤ 10% = 8.37%
          2. ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนัก เป้าหมาย ≤ 2500 กรัม = 7.67 %
          3. อัตราการเกิด Birth Asphyxiaที่1นาทีและที่5นาทีเป้าหมาย ≤ 25:1,000 การเกิดมีชีพ = 2.39 : 1,000 การเกิดมีชีพ
          4. ร้อยละการติดเชื้อแผลฝีเย็บ เป้าหมาย ≤ 0.8 % = 0 %
          5. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้าหมาย ≥ 90% = 93.58 %
          6. อัตรามารดาเสียชีวิต เป้าหมาย ≤ 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน = 0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
          7. อัตราทารกเสียชีวิต เป้าหมาย ≤ 5 ต่อทารกแรกเกิดมีชีพ1000 ราย = 0 ต่อทารกแรกเกิดมีชีพ 1000 ราย

 

1. งานบริการฝากครรภ์

ส่งเสริมสุขภาพ และค้นหาภาวะผิดปกติ ดูแล ให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และพึงพอใจในบริการ

2. งานบริการคลอด

เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ได้รับบริการงานสูติกรรมอย่างมีมาตรฐานและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ