กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสวนผึ้ง

 

      หน้าที่

1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพและผู้รับบริการปลอดภัย สนับสนุนการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ และช่วยในการติดตามผลการรักษา โดยมีขอบเขตการให้บริการตรวจทางโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์ จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยาและธนาคารเลือด

2. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ให้แก่ รพ.สต.เครือข่ายสวนผึ้งทั้ง 9 แห่ง ในฐานะแม่ข่าย

3. เปิดบริการครอบคลุมแก่ทั้ง 5 กลุ่มวัย ได้แก่ ANC คุณภาพ,Well Baby, NCD, ARV, TB Clinic,ตรวจสุขภาพ, ตรวจต่างด้าว, ER, OPD, LR, IPD, โครงการสารเสพติด และอื่นๆ สนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ถ่ายระดับลงมา

      ขอบเขตการให้บริการ

• บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 6 งาน ได้แก่ งานโลหิตวิทยา, งานเคมีคลินิก, งานจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก, งานจุลชีววิทยาคลินิก, งานภูมิคุ้มกันวิทยา และงานธนาคารเลือด ให้แก่ผู้รับบริการครอบคลุมทุกกลุ่มวัย (ANC, WB, วัยเรียน, ตรวจสุขภาพ, DM, HT, ARV, ผู้สูงอายุ, ต่างด้าว และอื่นๆ)

• งานตรวจสนับสนุนโครงการต่างๆตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เช่น งานอนามัยแม่และเด็ก งานเฝ้าระวังสารเสพติด งานคัดกรองกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง งานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ งานคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค ฯลฯ

• งานบริการวิชาการ ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ แก่ รพ.สต.เครือข่ายสวนผึ้งทั้ง 9 แห่ง งานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว งานควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังร่วมวิจัยกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- ในเวลาราชการ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.00 น.- 16.30 น.

-นอกเวลาราชการ
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น.(ให้บริการแก่ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และกรณีจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น)

วันจันทร์ ถึง อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น.-8.30 น. ของวันถัดไป จัดเวร ON CALL (เพื่อบริการตรวจสารเสพติดให้แก่ตำรวจ ทั้ง สภอ.สวนผึ้งและบ้านคา)

      ผลการดำเนินงาน