วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

(โรงพยาบาลสวนผึ้ง)วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพบริบาลที่มีมาตรฐาน
เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ และปลอดภัย ภายในปี 2564

พันธกิจ

                                 1.พัฒนาระบบบริบาลให้ได้มาตรฐานตาม 5 มิติ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
                                 และคุ้มครองผู้บริโภค)(Smart Hospital)
                                 2. มุ่งสู่องค์กรที่มีสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมความปลอดภัย(Safety , Green & CleanHospital)
                                 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
                                 4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
                                 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพ (Self Care) ได้ด้วยตนเองวิสัยทัศน์ / พันธกิจ

(กลุ่มงานศูนย์ประกันสุขภาพ)วิสัยทัศน์

หน่วยงานที่มีคุณภาพเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพบริการที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจและปลอดภัย ภายในปี 2564

พันธกิจ

                                 1. พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
                                 2. เป็นหน่วยงานที่มีสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมความปลอดภัย(Safty,Green&Clean Hospital)
                                 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
                                 4.เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
                                 5.เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)ให้สามารถจัดการ
                                 เรื่องข้อมูลสิทธิรักษาได้ด้วยตนเอง