บุคลากร

   

นายฉัทฐกร ธัญเกียรติ

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง)

   
         
   

นางยุพา เจริญนุช

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ประกันสุขภาพ

   
 

นายบรรพต อินทรบุตร

รองหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ประกันสุขภาพ

 

นางสร้อยเพชร คงสีหะ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.ณดาพัณ ศูนย์กลาง

พนักงานธุรการ

น.ส.ธิดารัตน์ สุขหงษ์

พนักงานธุรการ

น.ส.พรสวรรค์ รอดคลองตัน

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์