กลุ่มงานศุนย์ประกันสุขภาพ

 

       ขอบเขตของกลุ่มงานศุนย์ประกันสุขภาพ

1. ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพทุกประเภท
2. เบิก-จ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ทุกบัตรประกันสุขภาพ
3. บริการออกใบส่งตัวกรณีนัดรักษาต่อเนื่อง ใน/นอก จังหวัดราชบุรี
4. บริการสังคมสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรประกันสุขภาพ
6. ประสานงานเพื่อการบริการที่ราบรื่น ภายใน/ภายนอกโรงพยาบาล
7. นัดหมายตรวจพิเศษหน่วยงานเอกชน
8. บริการงานลูกค้าสัมพันธ์ รับเรื่องราวร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ

       ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

  • ตัวชี้วัดหน่วยงาน